Recep Allah’ın büyük ayıdır; hiçbir ay hürmet ve fazilette bu aya yetişemez. Bu ayda kafirlerle savaşmak haramdır.

Recep Ayının Her Günü Yapılması Müstehap Ameller

1- Kim Recep ayının bir günü oruç tutarsa, Allah’ın büyük rızasını kazanmış olur. Allah’ın gazabı ondan uzaklaşır ve cehennem kapılarından birisi onun yüzüne kapanır.

Kim 3 gün oruç tutarsa cennet ona farz olur.

2- Bu ayda istiğfar edin (tevbe edin ve bağışlanma dileyin).

Recep ayına “Asabb” (dökülen) denir ümmetin üzerine çok rahmet dökülür. Şu zikri çok söyleyin:

“Esteğfirullahe ve es’euluhut-tevbe”

(Allah’tan mağfiret ve tevbe diliyorum )

3- Recap ayında dörtyüz defa

“Esteğfirullahe la-ilahe illahu vehdehula şerikelehu ve etubu ileyhi”

söylemek ve sadaka vermek

4- Bin defa “ La ilahe illallah”

5- Her sabah yetmiş defa ve her akşam yetmiş defa “ Esteğfirullahe ve etubu ileyh” okur ve yetmişinci defanın ardından ellerini kaldırarak

“Allahummeğfirli vetub eleyye“ söylemek

6- Allah’ın mağfiretini kazanmak için Recep ayının tamamında toplam bin defa

“Esteğfirullahe zülcelli vel-ikrami min cemi-izzunubi vel esami”

7- İhlas suresini on bin defa okumak, olmuyorsa bin defa en azından yüz defa okumak

8- Kim İhlas suresini Recep ayının Cuma günü okursa bu, kıyamet günü onu cennete cezbedecek bir nur olur

9- Kim Recep ayında bir gün oruç tutar ve dört rekat namaz kılarak birinci rekatta Fatiha’dan sonra yüz defa Ayet-el Kürsi ve iki yüz defa da İhlas suresini okursa mutlaka ölmeden önce cennetteki yerini ya kendisi ya da bir başkası görür

10- Kim Recep ayının Cuma günleri, öğle ve ikindi namazları arasında dört rekat namaz kılar da her rekatta bir Fatiha ve yedi defa Ayet-el Kursi ve beş defa İhlas suresini okur ve namazını bitirdikten sonra da on defa

“Esteğfirullahellezi La ilahe illa Huve ve Es’eluhut-tevbe” söylerse bin hasene yzılır.

11- Perşembe, Cuma ve Cumartesi Günleri oruç tutmak

12- Her gece iki rekat olmak üzere altmış rekat namaz kılmak ve her rekatta Fatiha’dan sonra üç defa Kafirun suresini ve bir defa da İhlas suresini okuyup selam verdikten sonra dua etmek.

13- Recep ayının gecelerinin birinde, iki rekat namazda yüz defa ihlas okumak.

14- Recep ayının gecelerinin birinde on rekat namaz kılarak, her rekatta bir Fatiha, bir Kafirun ve üç defa da İhlas suresini okumak

15- Recep – Şaban ve Ramazan ayının her gecesinde ve gündüzünde Ayet-el Kursi, Kafirun, İhlas, Felak ve Nas surelerinin her birin “Subhanellhi velhamdulillahi vela ilahe illellahu vellahu ekber, vela hevla vela kuvvete illa billahil eliyyil ezim”

ve üç defa

“Ellahumme selli ela Muhemmedin ve al-i Muhemmed”

Ve üç defa

“Ellahummeğfir lil mü’minine vel-mü’minat”

dört yüz defa

“Esteğfirullhe ve etubu ileyh”

16- Ayın her gecesinde bin defa “ La ilahe illallah”

17- Regaip Kandili namazı, öncelikle Receb’in ilk perşembesinin orucu tutulur, akşamleyin ise akşam ve yatsı namazı arası iki rekat şeklinde on iki rekat namaz kılınır ve her rekatta Fatiha suresini bir defa, Kadir suresini üç defa, ihlas suresini on iki defa okuyup namaz bittikten sonra yetmiş defa “ Ellahumme Selli ela Muhemmedin, ennebiyyil Ümmiyyi ve ela alihi” sonra da secdeye giderek yetmiş defa şu zikri okumak “ Subbuhun, kuddusun, rebb’ul melaiketi verruh” secdeden kalktıktan sonra da yetmiş defa “ Rebbiğfir verhem ve tecavez emma te’lem, inneke entel eliyyul e’zem” sonra birdaha secdeye giderek yine yetmiş defa “ Subbuhun kuddusun, rebbul melaiketi verruh” daha sonra da hacetleri istemek.

18- Umre ve Meşhed ziyereti

Recep Ayının Belli Günlerinde Yapılması Müstehap Ameller

Birinci Gece

1- Recep ayının bu ilk gecesinde gusletmek

2- Uzaktan da olsa İmam Hüseyin’in (a.s) ziyaret edilmesi, dua okuyup ardından

“Esselamu Aleyke Ya Eba Abdillah-il Huseyn ve Rahmetullahi ve Berekatuhu”

sonra da 2 rekat namaz kılmak

3- Akşam namazından sonra ikişer ikişer yirmi rekat namaz kılmak her rekatta bir Fatiha ve Bir İhlas surelerini okumak

4- Yatsı namazından sonra iki rekat namaz kılmak: Birinci rekatta Bir defa Fatiha, bir defa İnşirah, ve üç defa İhlas. İkinci rekatta ise Fatiha, İnşirah, İhlas, Felak ve Nas surelerinin her birinden birer defa okunur.

Selamdan sonra otuz defa

“La İlahe İllallah”

otuz defa salavat getirilir

5- Bu gece otuz rekat namaz kılmak, her rekatta Bir defa Fatiha, bir defa Kafirun, ve üç defa ihlas okunur.

6- Hz.Ali (a.s) yılın dört gecesinde kendisini her işten ayırıp ibadete vermeyi severdi. Recebin ilk gecesi, Şabanın on beşinci gecesi, Ramazan bayramı gecesi ve Kurban bayramı gecesi.

Birinci Gün

1- Oruç Tutmak. Bu günde kim bir gün oruç tutarsa cehennem bir yıllık mesafeyle uzaklaşır.

2- Gusletmek

3- Hz.İmam Hüseyin’i (a.s) ziyaret etmek

4- Hz.Selman (r.a) namazının kılınmasına başlamak. Hz.Selman nanamazı otuz rekattır, bu günde bunun on rekatı kılınır. Diğer on rekat on beşinci gün ve son on rekat ayın son günlerinde kılınır. Namaz iki rekat şeklinde kılınır, her rekatta bir Fatiha, üç İhlas ve üç Kafirun okunur.

Selam verdikten sonra “La ilahe illellahu vehdehula şerikelehu, lehulmulku ve lehul hamdu yuhyi ve yumitu, ve huve heyyu la yemutu biyedihil ğeyru ve huve ela kulle şeyin gedir” okunur. Ardından; “ Ellahumme la-manie limae eateytu, vela muetiye lima mene-ete, vela yenfeuzel cedde minkelceddu” okunur

Bu namazın çok faydaları vardır ve gaflet edilmemesi gereken bir ameldir.

On Üçüncü Gece

1- Kim Recep, Şaban ve Ramazan aylarının on üçüncü gecelerinde iki, on dördüncü gecelerinde dört ve on beşinci gecelerinde ise altı rekat namazı, ikişer rekat şeklinde kılar ve her rekatta bir Fatiha, bir Yasin, bir Mülk, bir İhlas suresi okursa şirk haricinde her günahı bağışlanır.

On Üçüncü Gün

1- On üç, on dört ve on beşinci günlerde oruç tutmak

2- Hz.Ali (a.s) doğum günü

On Beşinci Gece

1- Gusletmek

2- Bu geceyi ihya etmek

3- İmam Hüseyin’i ( a.s ) ziyaret etmek

4- On üçüncü gecenin amellerini açıklarken zikrettiğimiz altı rekatlık namazı kılmak

5- Her rekatta bir Fatiha, on defa İhlas suresi okuyarak otuz rekat namaz kılmak. Bu namaz Resul-i Ekrem’den ( s.a.a ) nakledilmiştir.

6- İkişer rekatlar şeklinde on iki rekat namaz kılarak, her rekatta Fatiha, İhlas, Felak ve Nas surelerini, Ayet-el Kürsiyi ve Kadir suresini her birini dört defa okumak ve namazı bitirdikten sonra şu zikri söylemek: “ Ellahu Ellahu zebbi la uşriku bihi şey-en, vele etteğizu min dunihi veliyyen” sonra da dilediğin şeyi Hak Teala’dan dile.

On Beşinci Gün

1- Gusletmek

2- Hz. Selman namazının on rekatının kılınması

3- Dört rekat namaz kılmak

4- Ümm-ü Davut duasını okumak. On beşinci günün en önemli ameli budur.

Bu duayı okumak isteyen kimse on üç, on dört ve on beşinci günler oruç tutması gerekir.

Öğlen ve ikindi namazları sessiz bir yerde huşu içinde kılındıktan sonra kıbleye doğru dönerek, yüz defa Fatiha, yüz defa İhlas ve on defa Ayet-el Kürsi okunur sonra En’am, İsra, Kehf, Lokman, Yasin, Saffat, Fussilet, Şura, Duhan, Fetih, Vakıa, Mülk, Kalem ve İnşikak suresinden sonra Ümm-ü Davut duası okunur.

Yirmi Beşinci Gece İmam Musa Kazım (a.s)’ın şehadeti

Yirmi Yedinci Gece Bu Gece Meb’as gecesidir. Resulullah ( s.a.a ) bu gecenin sabahında peygamberliğe erişmiştir. Çok mübarek ve faziletli bir gecedir.

1- Yatsı namazından sonra yatarsın ve gece yarısından sonra istediğin saatte uyanıp ikişer ikişer on iki rekat namaz kılarak, her rekatta Fatiha, ve Muhammed suresinden itibaren Kur’an’ın sonuna kadar olan surelerden birini okursun. Namaz bittikten sonra Fatiha, Felak, Nas, İhlas, Kafirun ve Kadir her birini yedişer defa okursun. Ardın da Ayet-el Kürsi’yi yedi kez okuduktan sonra dua edersin.

2- Hz. Emir-el Mü’minin Ali’nin (a.s) ziyareti

Yirmi Yedinci Gün

1- Gusletmek

2- Oruç Tutmak yetmiş yılın orucuna bedeldir

3- Resulullah’a ( s.a.a) ve Ehl-i Beyti’ne (a.s) çokça salavat getirmek

4- On iki rekat namaz kılmak, her rekatta bir Fatiha ve bir sure okunur, namaz bittikten sonra dört defa Hamd, dört defa Felak ve dört defa Nas surelerini okuduktan sonra dört defa “ La ilehe illellah, vellahu ekber, ve subhanellahi velhamdu lillahi vela hevla vela kuvvete illa billahil eliyyil ezim”

daha sonra dört defa “ Ellahu Ellahu rebbi, la uşriku bihi şey’en” ve dört defa “ La uşriku birebbi eheden” okunur.

Recep Ayının Son Günü

1- Gusletmek

2- Oruç tutmak

3- Hz. Selman (r.a) namazının son on rekatını kılmak.


(Mefati-ul Cinan)