ข่าวสารของฮะรอม

ซิยารัตนิยาบัตแทนพี่น้องชีอะฮ์ชาวไทยจำนวนมากกว่า 500 รายชื่อ

เนื่องในวันคล้ายวันประสูต…
24 มิถุนายน 2020