หะรอมอันศักดิ์สิทธิ์

บุคคลต่างๆที่ฝังอยุ่ในฮะรัมในมัสยิดบอลอซัร

1.อยาตุลลอฮฺซัยยิด ฮูเซน …
8 พฤศจิกายน 2019

ห้องโถงท่านหญิงนัจมะฮคอตูน

ห้องโถงนี้ถูกตั้งอยู่ใต้ด…
8 พฤศจิกายน 2019

ลานศอฮิบซะมาน

ห้องโถงนี้มีความกว้างแปดพ…
8 พฤศจิกายน 2019

ห้องโถงอิมามโคมัยนี

ห้องโถงนี้มีความกว้างแปดพ…
8 พฤศจิกายน 2019

มัสญิดมุฏอฮารี

มัสญิดนี้ถูกสร้างขึ้นมาใน…
8 พฤศจิกายน 2019

มัสญิดฏอบาฏอบาอี

มัสญิดแห่งนี้มีโดมห้่าสิบ…
8 พฤศจิกายน 2019

มัสญิดบอลอสัร

มัสญิดนี้เป็นที่ซิยารัตขอ…
8 พฤศจิกายน 2019

ลานอิมามฮาดีย์ (อ.) (ลานอะตีก)

ลานอะตีกตั้งอยู่ทางทิศเหน…
8 พฤศจิกายน 2019

ลานอิมามริฎอ (อ.)

ลานอันงดงามนี้ประกอบด้วยก…
8 พฤศจิกายน 2019

ระเบียงกระจก

ด้วยกับการที่มันถูกสร้างข…
8 พฤศจิกายน 2019