ห้องโถงนี้มีความกว้างแปดพันตารางเมตร และมีประตูทางเข้าสี่ทางด้วยกัน

1.ทางเข้าจากทิศตะวันออกติดกับถนน อยาตุลอฮ มัรอาชี

2.ทางเขาจากทิศใต้ซึ่งติดกับถนน

3.ทางเข้าจากทางทิศตะวันตก

4.ทางเข้าจากทางทิศเหนือติดกับฮะรัม

ห้องโถงแห่งนี้ประกอบไปด้วยเสาเล็กๆที่ค้ำชั้นสองไว้อยู่ และ มีเสาใหญ่หลักๆสี่เสา มีเมี๊ยะฮรอบที่สวยงามอยู่ทางกิบลัต