ห้องโถงนี้ถูกตั้งอยู่ใต้ดินของห้องโถงอิมามโคมัยนี มีความกว้างประมาณแปดพันตารางเมตร เป็นสถานที่ใช้จัดงานศาสนกิจตามเวลาต่างๆ และเพดานของห้องโถงนี้อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าคลองสาธารณะข้างฮะรัมเสียอีก