มัสญิดนี้ถูกสร้างขึ้นมาในที่ๆเคยเป็นพิพิธภัณฑ์ และในมัสยิดแห่งนี้มีหลุมฝังศพของอุลามาอยู่หลายคน