หนึ่งในผลงานที่ยิ่งใหญ่ที่และอันเลอค่าของท่าน อยาตุลลอฮ ซัยยิด ฮุเซ็น บุรูญัรดี คือมัสญิดแห่งนี้ ซึ่งมัสญิดนี้ถูปสร้างขึ้นในวันประสูติของท่านอิมามริฎอ อ. ซึ่งตรงกับวันที่ 21 เดือนทีร ในปี 1333 ฮิจเราะฮกามารี และเริ่มใช้งานในปี 1340 ฮิจเราะฮกามารี มัสญิดแห่งนี้ประกอบไปด้วยสี่ห้องโถงและสามลานกว้างอีกสามที่ มีโดมใหญ่ที่สวยงามซึ่งมีความกว้างประมาณสามสิบเมตรและลึกสิบห้าเมตร หออะซานของมัสยิดหลังนี้ สูงจากหลังคาอาคาร25 เมตร หรือสูงจากผื่นดิน45 เมตร และมีหอนาฬิกาซึ่งสามารถมองเห็นได้จากสี่ทิศ