กุมคือหนึ่งในเมืองที่เพิ่งถูกสร้างขึ้นมาในศตวรร ที่ 1 ของ ฮิจเราะฮฺศักราช ในสมัยก่อน. บิรอวิสตอน สถาบันของเมือง และ ศุนย์กลางของต่างๆ ได้เรียกสถานที่แห่งนี้ว่าเมืองกุม ในศัตวรรที่หนึ่งของอิสลาม เมืองนี้ถูกรู่จักในนามของเมือง กุม เหมือนกับเมืองอิสฟาฮาน ที่ถูกนับว่าเป็นเมืองเช่นกัน. เมืองกุมในปีที่ 23 ฮ.จ. ถูกพิชิตโดยกองทัพอิสลาม จึงทำให้อิสลามถูกเผยแผร่ขยายไปในเมืองนี้ และด้วยสาเหตุนี้ จึงทำให้ประชาชนได้รู้จักและหันมานับถืออิสลามนิกายชีอะฮฺ.ในปี 94 ฮ.จ. ได้มีคนกลุ่มหนึ่งจากเมือง อัชอารี ของอิรัก ได้เดินทางไปยังเมืองกุม และพวกเขาพยายามเป็นอย่างมากที่จะนำความเจริญก้าวหน้าเข้ามาในเมืองแห่งนี้

ประชาชนในปี 142 ฮ.จ. ได้หลีกเลี่ยงการจ่ายส่วยให้กับ กาลิบ(คอลีฟะฮฺ) ที่อธรรมในสมัยนั้น

จากเรื่องราวที่กล่าวมานั้น กุมยังไม่ได้เป็นเมืองของตัวเอง แต่เมืองกุมได้แยกออกมาเป็นเมืองของตนเองในปี 189 ฮ.จ. จากอิสฟาฮาน ทำให้เมืองกุม เป็นเมืองที่อบรมสั่งสอนนักศึกษาต่างๆ และนักการศาสนา มีการเรียนรู้ต่างๆ อบรมสั่งสอนผู้คนยากไร้ต่างๆของชีอะฮฺ.

หลังจากพิธีศพของท่านหญิง มะอฺซูมมะฮฺ เมืองนี้ได้กลายเป็นเมืองศักดิ์สิทธของมุสลิมนิกายชีอะฮฺ

ในข่วงเวลานั้นประชาชนได้ทำให้ตึกราบ้านช่องต่างๆ ได้มาอยุ่ใกล้กับสถานที่ฝังศพของท่านหญิง เพื่อให้มีความศิริมงคลเข้ามายังพวกเขา

และบรรดาผู้รู้ และ นักศึกษา ก็ถูกอบรมจากสถานที่แห่งนี้ จึงทำให้มีการเผยแผร่อิสลาม ด้วยเหตุนี้ อิหม่ามโคมัยนี ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงในเมืองนี้ อิหม่ามทำให้เกิดศูนย์กลางของความรู้ และ การปฏิวัตในเมืองนี้  การลุกขึ้นต่อสู้ของประชาชนในวันที่ 19 เดย์ ของปี 1356 ของอิหร่าน ทำให้เกิด ชะฮีด 5200 คน และทหาร 7500 คน เมืองนี้จึงมีเกียรติ์ โดยการปฏิวัตของอิหม่าม เฉกเช่นเดียวกับผู้นำคนปัจจุบัน อยาตุลลอฮฺ ซัยยิด อาลี คอเมเนอี ที่มีความเข้มแข็งในการเผชิญหน้ากับศัตรูทั้งในและนอกประเทศ และด้วยกับกรยืนหยัดอันนี้ เรามีความหวังจากความเมตตาของอัลลอฮฺ ตลอดจนภายภาคหน้าที่จะให้ประเทศอิหร่านถูกปกครองโดยตัวแทนของพระองค์ อินชาอัลลอฮฺ